Miljö & Kvalité

Rådasand dammar

Rådasand skall vara föregångare för hållbart samhällsbyggande. Att vara föregångare i hållbart samhällsbyggande innebär att allt som vi planerar och genomför skall i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi skall därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.
 

Vi säkerställer därigenom att miljö-, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter genomgående tas hänsyn till i vårt dagliga arbete, likväl som sociala och ekonomiska. Vi fokuserar kontinuerligt på vilket sätt vi kan minimera miljöpåverkan och öka resursutnyttjandet. Tack vare att vi ställer höga krav på vår verksamhet är hela företaget både miljö- som kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.
 

Brytning i Rådaåsen

Under årens lopp sedan början av 1900-talet har ett flertal grusexploatörer varit verksamma på Råda ås och de har efter avslutad brytning lämnat området utan någon som helst efterbehandling.
 

Täktplan

Rådasand AB gjorde 1979, i samråd med Länsstyrelsen och Lidköpings kommun, en täktplan och en efterbehandlingsplan över hela täktområdet. Planen innefattade även de täkter som bolaget exploaterat och innebär att vi skall återställa med släntlutningar, dammar mm i samverkan med Lidköpings kommun.

Denna plan och dess villkor har därefter legat som grund för verksamheten i täkten. Bolaget har sedan täktplanen gjordes sökt och fått täkttillstånd av Länsstyrelsen och av Miljödomstolen i olika etapper, reglerade i både volym och tid.
 

Säkerställer grundvattenkvaliteten

Rådasands verksamhet bedrivs sedan lång tid tillbaka på Råda ås, samtidigt som Lidköpings kommun hämtar en del av kommunens dricksvatten ur den närbelägna grundvattentäkten Råda källor.
 

Bolaget följer hela tiden de skyddsföreskrifter som gäller för området och sedan åtskilliga år finns det ett kontrollprogram där man fortlöpande följer upp bland annat kvaliteten och nivån på grundvattnet samt redovisar resultaten till Lidköpings kommun. Under denna tid har man kunnat konstatera att det inte skett några förändringar gällande grundvattnet, varken i täkten eller i närliggande Råda källor.
 

Även vattnet vi tvättar sanden och gruset med renas och återanvänds. En del av det bildar dammar inom området där bl a grodor och karpar trivs, vilket också är ett tecken på att bra vattenkvalitet.

Dela på:
EPiTrace logger