Historik

Flygfoto över Rådasand Lidköping

För snart 100 år sedan 1913 startade lantbrukaren Magnus Jansson täkt i Råda, med leveranser av sand och grus per häst och vagn till traktens byggnads-verksamhet och till vägunderhåll. Några år senare utökades verksamheten till att även innefatta tillverkning av cementrör för bland annat täckdikning, avlopp och brunnar.

Rörelsen växte och övertogs av fyra söner, som 1936 registrerade handelsbolaget Bröderna Janssons Cementvaru & Murbruksbolag. Det var då den första framställningen av specialsandprodukter i form av filtermaterial för vattenrening startade.

Bolaget ombildades till aktiebolag 1965 under firmanamnet AB Råda Sand och drevs och ägdes fram till försäljningen till Domänverket 1989 av tredje generationen Jansson, som utgjordes av kusinerna Bernt Jansson och Sten Döse.

 

Ökande efterfrågan på specialsand

Efterfrågan på specialsand ökade när kommunerna över hela Sverige började investera i vattenverk och behövde filtersand för att rena vattnet. Även varvsindustrin använde stora mängder blästersand vid tillverkning av båtar. Numera sker den största försäljningen av filtersand till bl a vattenreningsprojekt i utlandet men även till privata vattenreningsanläggningar.

I mitten av 1970-talet startade bolaget torrbrukstillverkning som krävde torr och välfraktionerad sand. För att möta den ökade efterfrågan byggdes en ny filtersandfabrik och en sandtvättanläggning. En anläggning för produktion av färdig betong, som sedan dess har täckt regionens behov av betong för byggnadsarbeten såsom silotorn, bostäder, broar och industrier och kommersiella fastigheter.

I syfte att spara naturgruset i Råda till specialsand, startade bolaget 1983 en bergtäkt i Gillstad, 15 km från Lidköpings tätort, för att ersätta sanden med krossat berg där det var möjligt.

 

Dagens Rådasand

Dagens Rådasand AB har sitt ursprung i Swerock och bildades på mitten av 90-talet. 2001 bildades Rådasand AB som ett dotterbolag inom Swerock. Verksamheten inom Rådasand är nu enbart inriktad på tillverkning och försäljning av specialsandprodukter för olika användningsområden inom industrin och samhället.

Övrig verksamhet såsom betong- och stenkrossprodukter sköts numera av moderbolaget Swerock vilka är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin samt av transport- och entreprenadmaskintjänster.

Dela på:
EPiTrace logger